systemd

W Centosie 7 wprowadzono do obsługi servisów systemd, w związku z czym z katalogu /etc/init.d znikneły skrypty do obsługi serwisów usług.

Teraz do obsługi serwisów będziemy korzystać z aplikacji service i systemctl

Aby zobaczyć listę dostępnych serwisów:

$systemctl list-unit-files

Jeśli chcemy zatrzymać/uruchomić jakąś usługę:

$service mariadb start

Aby wyświetlić informacje nt. danej usługi.

$service mariadb status
Redirecting to /bin/systemctl status mariadb.service
● mariadb.service – MariaDB database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since wto 2016-04-12 15:27:53 CEST; 1s ago
Process: 886 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-wait-ready $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 804 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir %n (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 885 (mysqld_safe)
CGroup: /system.slice/mariadb.service
├─ 885 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe –basedir=/usr
└─1042 /usr/libexec/mysqld –basedir=/usr –datadir=/var/lib/mysql –plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin –log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log –pid-file=/…

kwi 12 15:27:50 backup01 mariadb-prepare-db-dir[804]: The latest information about MariaDB is available at http://mariadb.org/.
kwi 12 15:27:50 backup01 mariadb-prepare-db-dir[804]: You can find additional information about the MySQL part at:
kwi 12 15:27:50 backup01 mariadb-prepare-db-dir[804]: http://dev.mysql.com
kwi 12 15:27:50 backup01 mariadb-prepare-db-dir[804]: Support MariaDB development by buying support/new features from MariaDB
kwi 12 15:27:50 backup01 mariadb-prepare-db-dir[804]: Corporation Ab. You can contact us about this at sales@mariadb.com.
kwi 12 15:27:50 backup01 mariadb-prepare-db-dir[804]: Alternatively consider joining our community based development effort:
kwi 12 15:27:50 backup01 mariadb-prepare-db-dir[804]: http://mariadb.com/kb/en/contributing-to-the-mariadb-project/
kwi 12 15:27:50 backup01 mysqld_safe[885]: 160412 15:27:50 mysqld_safe Logging to ‘/var/log/mariadb/mariadb.log’.
kwi 12 15:27:50 backup01 mysqld_safe[885]: 160412 15:27:50 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
kwi 12 15:27:53 backup01 systemd[1]: Started MariaDB database server.